การใช้แมลงเพื่อควบคุมศัตรูพืช – ตัวห้ำตัวเบียน

ฮอปส์มีแมลงศัตรูหลายชนิด ทางฟาร์มเทพนมใช้โรงเรือนเพื่อป้องกันแมลงศัตรูเข้าทำลาย แต่ก็ยังมีแมลงขนาดเล็กเข้ามาได้ ซึ่งเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีในการจัดการ เราใช้วิธี Biocontrol ตามธรรมชาติ โดยเน้นที่การใช้ตัวห้ำเป็นหลักเพราะฮอปส์ใบค่อนข้างเยอะและทึบ

ตัวห้ำตัวเบียนที่ใช้ในฟาร์มเทพนม

  • ด้วงเต่า Nephus ryuguus H. Kamiya กินเพลี้ยแป้ง
  • ด้วงเต่าลายหยัก Menochilus sexmaculatus Fabricius กินเพลี้ยอ่อน
  • แมลงช้างปีกใส Mallada basalis ระยะตัวอ่อนกินเพลี้ยแป้งเพลี้ยอ่อน
  • ด้วงเต่า Stethorus indira Kapur กินไรแดง
  • มวน Cardiastethus exiguus Poppius กินเพลี้ยไฟและไรแดง
ด้วงเต่าหลายหยักบนใบฮอปส์
ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสช่วยกินเพลี้ยอ่อนบนใบฮอปส์